Czcionka:
Kontrast:

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO)

INFORMACJE PRZEKAZYWANE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych”). Celem wprowadzenia regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

Poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. oraz zasad na jakich odbywa się ono od 25 maja 2018 r.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Sobuczynie, ul. Konwaliowa 1; 42-263 Wrzosowa, wpisana przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000051670. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30 641 000,00 zł (trzydzieści milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy złotych 00/100) opłacony w całości (dalej CZPK).

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@czpk.czest.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://czpk.czest.pl/kontakt,  pisemnie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerami: 34/327-53-20, 34/327-52-66.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W celu wyjaśnienia wątpliwości oraz udzielania dodatkowych informacji w zakresie ochrony danych osobowych zachęcamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych – Michał Geilke poprzez adres mailowy iod@czpk.czest.pl lub listownie na podany adres siedziby firmy.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Zapewniamy Państwu realizację przysługujących praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych, które w zależności od przypadku mogą obejmować:

1)       prawo do dostępu do swoich danych, celach ich przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych – prawo dostępu do treści swoich danych – art. 15 RODO

2)       żądanie sprostowania danych osobowych, jeżeli Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne – prawo do sprostowania danych - art. 16 RODO

3)       żądanie usunięcia danych, jeżeli dane Państwa nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; gdy Państwo cofną wcześniej wyrażoną zgodę, a także, gdy dane osobowe Państwa są niezgodne z prawem lub gdy obowiązek ich usunięcia wynika z przepisów prawa – prawo do usunięcia danych „prawo do bycia zapomnianym” – art. 17 RODO

4)       żądanie ograniczenia przetwarzania danych, gdy Państwo kwestionują prawidłowość danych, a także jeżeli dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, albo Państwo sprzeciwią się ich usunięciu, jak również dane osobowe nie są już administratorowi potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń – art. 18 RODO

5)       prawo do otrzymania swoich danych osobowych, a następnie przesłanie ich do wybranego przez siebie administratora danych osobowych, a także prawo do żądania, by dane osobowe zostały przesłane innemu wskazanemu przez Państwa administratorowi - prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO

6)       prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli są one przetwarzane przez nas w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, z wyjątkiem, gdy istnieją podstawy prawne takiego przetwarzania – art. 21 RODO

7)       prawo do cofnięcia udzielonej zgody co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.

8)       Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  na adres: ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

ODBIORCY DANYCH

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora min:

·         świadczącym usługi IT,

·         świadczącym usługi audytowe, doradcze, konsultacyjne,

·         świadczącym usługi archiwizacji dokumentów.

Państwa dane mogą być również przekazywane na żądanie uprawnionych podmiotów, na podstawie obowiązującego prawa min: policji, sądom.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH I PODSTAWA PRAWNA:

 

·         REKRUTACJA

·         KONTRAHENCI/PRZETARGI

·         STACJONARNY PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

·         MONITORING

·         ZAPYTANIA DO CzPK

 

REKRUTACJA

 

W przypadku gdy zechcą Państwo aplikować do CZPK, Państwa dane będą wykorzystane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.

Trzy główne rodzaje danych, które gromadzimy na potrzeby rekrutacji to dane kontaktowe, dane dotyczące przebiegu kariery i wcześniejszego zatrudnienia oraz posiadanych uprawnień/umiejętności.

Dane przetwarzamy na podstawie przepisów Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w szczególności art. 221. Dane podawane na potrzeby rekrutacji podaje się dobrowolnie, jednak są one niezbędne w celu weryfikacji kandydatów do pracy – ich niepodanie będzie skutkowała brakiem możliwości udziału w danym procesie rekrutacyjnym. CZPK nie wykorzystuje danych z procesów rekrutacyjnych do innych celów. Dane będziemy przetwarzać do momentu decyzji o wyborze kandydata do pracy oraz do 6 miesięcy po jego wyborze.

Jeżeli chcą państwo zezwolić nam na wykorzystywanie swojego CV na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w CZPK prosimy o zamieszczenie w swoim CV poniższej zgody:

„Na podstawie Art. 221a  §1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy wyrażam dobrowolną zgodę na wykorzystanie danych z przesłanego dokumentu CV na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w Częstochowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym  do czasu wycofania niniejszej zgody.”

 

Dostęp do Państwa danych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy CZPK, w szczególności są to pracownicy działu właściwego ds. personalnych, Zarząd Spółki oraz Kierownik Działu, do którego Państwo aplikują, zewnętrzna firmy obsługujące systemy informatyczne CZPK oraz w uzasadnionych przypadkach zewnętrznym podmiotom związanym z obsługą prawną CZPK jak i podmiotom mającym dostęp do BIP CZPK (http://czpk.bip.czestochowa.pl).  

 

KONTRAHENCI/PRZETARGI

 

Dane kontrahenta/potencjalnego kontrahenta są przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt b RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Kontrahent/potencjalny kontrahent, lub do podjęcia działań które są niezbędne przed jej zawarciem) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak  ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i/lub prowadzenia rozmów handlowych.

Dane kontrahenta/potencjalnego kontrahenta są ujawniane jedynie upoważnionym pracownikom CZPK, zewnętrznej  firmie obsługującej systemy informatyczne CZPK oraz w uzasadnionych przypadkach zewnętrznym podmiotom związanym z obsługą prawną CZPK czy wykonaniem umowy (np. firmy spedycyjne) jak i podmiotom mającym dostęp do BIP CZPK (http://czpk.bip.czestochowa.pl). Dane będą przechowywane na czas  trwania umowy oraz po jej zakończeniu na okres wynikający z obowiązujących przepisów, a w przypadku braku zawarcia umowy, do 3 lat od zakończonych rozmów. 

Może się zdarzyć, że dane osobowe zostaną przekazane do podmiotów Gminy Częstochowa (http://www.czestochowa.pl) w związku z zależnościami właścicielskimi oraz organom publicznym na mocy obowiązujących przepisów prawa.

 

STACJONARNY PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW  KOMUNALNYCH

 

Podstawą prawną prowadzenia punktu jest art. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Dodatkowo podstawą prawną ewidencjonowania osób korzystających z punktu selektywnego odbioru odpadów jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO  (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez CZPK).

 

Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na  tej podstawie.

 

 

MONITORING

 

Podstawą monitorowania miejsc składowania odpadów jest art. 6f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Dodatkowo podstawą prawną stosowania przez CZPK monitoringu wizyjnego jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO  (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez CZPK).

 

Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na  tej podstawie.

Monitoring służy do celów zapewnienia bezpieczeństwa osobowego i mienia  oraz jako materiał dowodowy i nie jest przekazywany nikomu z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa np. Policji. Dane z monitoringu są przetwarzane na terytorium Polski przez okres uzależniony od jakości nagrania i zastosowanego nośnika w rejestratorze (ilość pamięci- maksymalnie do 90 dni).

Wejście na teren CZPK objętego monitoringiem jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu skorzystania z usług CZPK. Brak Państwa wejścia w strefy objęte monitoringiem może skutkować brakiem wykonania przedmiotu umowy lub zainicjowaniem działań przed jej zawarciem (np. odbioru odpadów).

 

ZAPYTANIA DO CZPK

 

Dane z formularzy kontaktowych/kierowanej korespondencji (np. związane ze skargami) są przetwarzane w jedynie w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie/wniosek/pismo na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią). Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na tej podstawie.

Podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem wymiany informacji z CZPK. Dane są ujawniane jedynie upoważnionym pracownikom CZPK z działu do którego kierowane jest zapytanie oraz w odpowiednich przypadkach zewnętrznym podmiotom związanym z obsługą prawną CZPK czy wykonaniem danej umowy.

Przesłane zapytanie będą przechowywane tak długo jak długo będzie trwać nasza korespondencja oraz do 3 lat po jej zakończeniu.