Czcionka:
Kontrast:

O spółce

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Sobuczynie wpisane jest przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000051670. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30 641 000,00 zł (trzydzieści milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy złotych 00/100) opłacony w całości.

Spółka działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.), przepisów Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9 poz.43 z późn. zm.) oraz postanowień Aktu Przekształcenia Zakładu Budżetowego w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (Akt Notarialny Rep A nr 6697/1997 z dnia 22 grudnia 1997 r. z późn. zm.). CzPK jest spółką gminną ze 100% udziałem Miasta Częstochowa.

Organami Spółki są Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza i Zarząd. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem w Spółce. Kompetencje poszczególnych organów Spółki określa KSH i Umowa Spółki oraz odpowiednio: Regulamin Rady Nadzorczej i Regulaminu Zarządu.

Zarządzanie Spółką opiera się o wdrożone i certyfikowane Zintegrowany System Zarządzania ISO w zakresie jakości, środowiska i bhp, co oznacza, że szczegółowo zdefiniowane zostały wszystkie aspekty środowiskowe oraz wdrożone zostały procedury ich monitorowania. Tym samym możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko została ograniczona do minimum.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 1. Gospodarka odpadami w zakresie:
  • zbierania, magazynowania, i transportu,
  • odzysku i recyklingu,
  • odzyskiwania i zagospodarowywania,
  • zarządzania systemem gospodarowania odpadami,
 2. Utrzymanie i zagospodarowanie nieruchomości w zakresie:
  • zagospodarowanie nieruchomości stanowiących własność Spółki,
 3. Działania inwestycyjne w zakresie
  • inwestycji niezbędnych dla spełnienia wymogów prawnych związanych z gospodarką odpadami,
  • inwestycji w ramach zleconych zadań własnych gminy Częstochowa,
  • inna działalność zgodna z aktem założycielskim Spółki.

Obszar działalności Spółki w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych to Region I województwa śląskiego obejmujący powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski, lubliniecki i zawierciański, oraz miasta na prawach powiatu zlokalizowane na tym terenie.

Zarządzane przez CzPK Sp. z o.o. instalacje w zakresie przetwarzania odpadów komunalnych mają status:

 1. Instalacji Komunalnej (Instalacja komunalna przetwarzania odpadów komunalnych, w skrócie IK) tj:
  • Instalacja IK zapewniająca mechaniczno – biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku o wydajności 95 000 Mg/rok, W skład IK wchodzą:
   • Instalacja Sortowni odpadów – jako część mechaniczna umożliwiająca przetworzenie min: zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów z grupy opakowaniowej, odpadów z ogrodów i parków, odpadów z grupy remontowej, odpadów komunalnych selektywnie zbieranych,
   • Zakład Kompostowy w systemie zamkniętym wykorzystującym nowoczesną technologię unieszkodliwiania odpadów komunalnych biodegradowalnych poprzez kompostowanie tlenowe w 18 zamkniętych bioreaktorach żelbetowych.
   • Instalacja kompostowni pryzmowej – jako część biologiczna umożliwiająca przetworzenie min: odpadów ulegających biodegradacji w postaci masy roślinnej, frakcji organicznej (0-80 mm) pochodzącej ze strumienia odpadów komunalnych, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.
 2. Instalacja IK kwatera zapewniająca składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów. Deponowanie odpadów na tej instalacji odbywa się zgodnie z posiadanymi decyzjami administracyjnymi oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ponadto IK w Sobuczynie posiada również:

 1. Instalację rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych umożliwiającą przetworzenie min.: odpadów z grupy komunalnej i grupy opakowaniowej charakteryzujących się dużymi wymiarami (np. stare meble, tapczany, palety).
 2. Instalację rozdrabnia odpadów remontowo – budowlanych umożliwiającą przetworzenie odpadów powstałych w wyniku prowadzonych remontów.
 3. Stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (SPSZOK) umożliwiający zbieranie i czasowe magazynowanie odpadów komunalnych a mianowicie niebezpiecznych, poremontowych oraz wielkogabarytowych, dostarczanych przez mieszkańców Miasta Częstochowy.
 4. Magazyn Odpadów Niebezpiecznych umożliwiający czasowe magazynowanie odpadów niebezpiecznych.

Uchwałą Nr 538/XXX/2012 Rady Miasta Częstochowa z dnia 28 grudnia 2012 r. Spółce powierzono wykonywanie obowiązkowego zadania Gminy Częstochowa tj. utrzymania czystości i porządku w granicach administracyjnych miasta Częstochowa na okres 10 lat, licząc od dnia wejścia uchwały w życie. Zadanie to obejmuje kompleksowe zarządzanie systemem utrzymania czystości i porządku w Gminie Częstochowa.

Poza zarządzaniem systemem, Spółką prowadzi eksploatację Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (lokalizacja w Sobuczynie) gdzie mieszkańcy Miasta Częstochowy i Gminy Poczesna mogą własnym transportem dostarczać i nieodpłatnie przekazywać odpady komunalne zbierane w sposób selektywny.

Spółka w okresie ostatnich 10 lat prowadziła intensywną działalność inwestycyjną poprzedzoną aktywnym i skutecznym pozyskiwaniem bezzwrotnych środków z funduszy europejskich. Pozyskano łącznie: 35 768 280,14 zł, w tym:

 • ZPORR - 14 243 925,00
 • POIiŚ - 17 840 788,26
 • RPO- 3 683 566,88

Aktualnie z tych środków realizowana jest budowa Zakładu Kompostowego w technologii zamkniętych, żelbetowych bioreaktorów. Inwestycja ta ostatecznie zakończy wieloletni proces inwestycyjny, który umożliwia spełnienie przez instalacje w Sobuczynie kryteriów najlepszej dostępnej techniki (BAT). Konsekwentna orientacja na wybór sprawdzonych technologii, posiadających odpowiednie referencje, poparte wieloletnimi doświadczeniami umożliwia na dziś uzyskiwanie w 100% efektów zarówno ekologicznych jak i ekonomicznych.

Spółka przejęła również zadania własne Gminy Częstochowa w zakresie organizacji, utrzymania porządku i czystości na terenach miejskich oraz włącza się aktywnie w inne inicjatywy miejskie chociażby takie jak urządzenie terenów rekreacyjnych na terenie Parku Lisiniec. Efekty tych prac mieszkańcy miasta Częstochowy będą mogli zaobserwować już w bieżącym roku 2014.

Planowane są również kolejne inwestycje mające na celu przygotowanie instalacji do nowych uwarunkowań prawnych jakie będą obowiązywać od 1 stycznia 2016r. Inwestycje te związane są z zagospodarowaniem odpadów balastowych po obróbce mechanicznej, których wraz ze wskazana datą nie będzie można składować na kwaterach składowych i wymagać będą dalszego przetwarzania.

CzPK to nie tylko funkcjonujące instalacje i realizowane bądź zaplanowane inwestycje. To również zespół wysoko kwalifikowanych pracowników, wdrażający nowoczesne i ekologiczne rozwiązania organizacyjne oraz zapewniający w trakcie prowadzonej eksploatacji szczególną dbałość o środowisko. Stanowią oni cenną wartość dodaną naszej instalacji - IK w Sobuczynie.