Przejdź do treści

gruzOdpady rozbiórkowo-budowlane to m. in,: gruz, drewno z rozbiórki, płyty kartonowo gipsowe, szkło okienne i drzwiowe, stolarka okienna i drzwiowa, odpady instalacyjne pochodzące z gospodarstw domowych.

Odbiór odpadów komunalnych rozbiórkowo-budowlanych z nieruchomości przysługuje raz w roku w ilości do 5 m 3.

Zgłoszenia w sprawach zapotrzebowania na usługi odbioru odpadów remontowo-budowlanych - Urzęd Miasta Częstochowy, Aleja Wolności 30, 42-217 Częstochowa pok. nr 23 , tel.: (34) 37-07 -197 lub 198, e-mail: osr@czestochowa.um.gov.pl

Pobranie worków typu „big-bag” na odpady remontowo-budowlane, odbiór zapełnionych worków lub kontenerów na odpady remontowo-budowlane -  Remondis Sp. z o. o., ul. Radomska 12, 42-200 Częstochowa,
tel: (34) 372-28-96, (oraz końcówki od 97 do 99), e-mail: czestochowa@remondis.pl

W zabudowie wielolokalowej zgłoszenia prosimy kierować do zarządcy nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty mieszkaniowej lub osoby władającej nieruchomością u której można pobrać worki big-bag, a która winna to zgłosić do Wykonawcy.

W ramach ponoszonej przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina odbiera odpady rozbiórkowo-budowalne jako odpady komunalne, jeżeli pochodzą one z prac rozbiórkowo-budowlanych które są przeprowadzane samodzielnie w gospodarstwie domowym. Jeżeli remont mieszkania prowadzony jest przez firmę remontową, wówczas ta firma staje się wytwórcą odpadów i jest odpowiedzialna za zbieranie i wywóz przedmiotowych odpadów na swój koszt.

UWAGA!: Wykonawca nie może realizować usług dla tego rodzaju odpadów, jeżeli zgłoszenia nie będą zgłoszone prawidłowo.