Przejdź do treści

 

 

uwaga

UWAGA!

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych LIPIEC - PAŹDZIERNIK 2019

Informujemy, że dostępny jest harmonogram odbioru odpadów komunalnych obowiązujący w pierwszej połowie 2019 roku. Szczegóły poniżej.

 

Udostępniamy harmonogramy mycia pojemników

 

 

 

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. informuje, iż odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie Miasta Częstochowa z nieruchomości zamieszkanych i nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy realizowany jest jedynie przez Miasto Częstochowa na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Odbiór tych odpadów nie może być dokonywany na podstawie zawartych umów cywilno - prawnych z innymi podmiotami. Konsekwencją zawarcia takiej umowy może być poniesienie podwójnej opłaty na rzecz podmiotu oraz Gminy Miasto Częstochowa.

Przypominamy, iż na nieruchomościach zamieszkanych pojemniki powinny być wystawione:

  • na dzień odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem od godziny 6.00,
  • należy je umieścić w miejscu ogólnodostępnym z zachowaniem zasad porządku publicznego i bez powodowania utrudnień w ruchu.

W szczególnie uzasadnionych wypadkach pojemniki mogą być odbierane z nieruchomości (miejsc) o ograniczonym dostępie osób trzecich (np. nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi).

Na nieruchomościach niezamieszkanych objętych systemem pojemniki winny być wystawione tak aby zapewnić pracownikom przedsiębiorcy, który realizuje usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych:

  • dostęp do pojemników bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma,
  • pojemniki powinny być wystawione w miejsce ogólnodostępne poza granicami nieruchomości,
  • na dzień odbioru zgodnie z harmonogramem od godz. 6.00,
  • lub umożliwić wjazd pojazdu przedsiębiorcy, który realizuje usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych na teren nieruchomości.

WAŻNE!

Ponadto, każdy pojemnik wyposażony jest w chip, który określa dokładną lokalizację pojemnika (adres Państwa posesji) oraz rodzaj odpadu jaki należy w nim gromadzić. Nadmieniamy, iż w związku z montażem w pojemnikach lokalizatorów GPS, nie dopuszcza się zamian pojemników między mieszkańcami. Prosimy o wystawienie odpowiedniego pojemnika w dniu wywozu oraz nie zrywanie z nich naklejek z nazwą odpadu.

W przypadku nie udostępnienia pojemnika Wykonawcy usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych w dniu odbioru odpadów, ich odbiór zostanie dokonany zgodnie z kolejną datą przewidzianą w harmonogramie odbioru.

Mieszkańcowi nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych za odbiór tych poniesionych poza systemem gospodarowania odpadami.