Czcionka:
Kontrast:

Procedury i inne dokumenty

Procedura wewnętrzna przyjęcia dostaw

Przed pierwszą planowaną dostawą odpadów innych niż o kodzie 20 03 01 należy wyprzedzająco określić możliwości przyjęcia odpadu do składowania na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 7 września 2005r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz.U. 186/1553):

  • kontrola karty charakterystyki
  • kontrola wyników badań próbek

Pojazd z odpadami po rejestracji, zważeniu na wadze elektronicznej i sprawdzeniu zgodnosci z Kartą Przekazania Odpadów kierowany jest na aktualnie eksploatowane działki robocze składowiska. W przypadku odpadów, które należy składować selektywnie w osobnych sektorach dostawca wjeżdżając na teren składowiska otrzymuje pisemną dekratację z zaznaczonym numerem sektora. Sektor rozładunku wskazuje pracownik obsługi składowiska.

Kontrola dostaw

Wyprzedzające określanie możliwości przyjęcia odpadu do składowania na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 7 września 2005r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz.U. 186/1553):

  • - kontrola karty charakterystyki
  • - kontrola wyników badań próbek

oraz

  • Automatyczna kontrola dozymetryczna przy wjeździe na teren składowiska
  • Wizualna kontrola dostarczanych odpadów przez pracowników wagowych, sprawdzenie zgodności z Kartą Przekazania Odpadów
  • Kontrola stosowania na środkach transportu dostawców siatek zabezpieczających i plandek dokonywana przez pracowników wagowych
  • Wizualna kontrola dostarczanych odpadów przez operatorów sprzętu i pracowników porządkowych podczas rozładunku (zapewniona łączność bezprzewodowa z operatorem wagowym)
  • Wyrywkowa szczegółowa kontrola dostarczanych odpadów na stanowisku kontrolnym pod nadzorem kierownika
  • Kontrola skutecznego mycia kół i podwozi pojazdów opuszczających składowisko przez pracowników wagowych

 Monitoring składowiska

Badania monitoringowe składowiska prowadzone są w zakresie i z czasookresem zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r.  w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu odpadów (Dz.U. Nr 220, poz.1858. z poz. zm.)
Badania monitoringowe kompleksowo zlecono firmie zewnętrznej wybranej w drodze przetargu.
Przegląd ekologiczny składowiska wykonany został w 2002 roku, a następnie zatwierdzony decyzją Wojewody Śląskiego w 2003r.