Przejdź do treści

Kompost przeznaczony do rekultywacji kwatery

kompostProces kompostowania jest dwuetapowy. Składa się z procesu głównego prowadzonego wewnątrz hali bioreaktora oraz procesu dojrzewania kompostu prowadzonego na odkrytym placu.
Odpady biodegradowalne dostarczane są bezpośrednio do kompostowni przenośnikiem taśmowym
i trafiają do bufora magazynowego. Materiał z bufora jest mieszany z odpadami zielonymi selektywnie zebranymi na terenie Częstochowy za pomocą ładowarki kołowej umieszczany w jednym z 18 bioreaktorów.
Główny proces kompostowania w bioreaktorach trwa 14 dni. Po 14 dniach procesu, kompostowany materiał zostaje wyprowadzony na plac dojrzewania i poddany przesiewaniu na sicie bębnowym.
W ten sposób usuwane są zanieczyszczenia, które nie ulegają biodegradacji, jak np. fragmenty plastiku. Po przesianiu, kompostowany materiał formowany jest w pryzmy. Pryzmy te przerzucane są regularnie raz w tygodniu, w celu napowietrzenia, rozluźnienia i wymieszania materiału. Proces dojrzewania kompostu trwa około sześciu tygodni i uzależniony jest od warunków atmosferycznych.
W wyniku procesu dalszego rozkładu i mineralizacji kompostowanego materiału powstaje materiał
o cechach próchnicy.
Dzięki procesowi kompostowania prowadzonemu w halowej kompostowni możliwe wytworzenie produktu – stabilizatu. Można go stosować do rekultywacji składowisk.

Zamknięta kwatera składowa

CzPK z lotu ptaka

Kwatera składowa nr 1 powstała w 1987 roku a odpady były deponowane do 2009 roku. Wielkość kwatery nr 1 wynosi 16,8 ha. Na chwilę obecna kwatera nr 1 jest zamknięta i zrekultywowana (przywrócona środowisku) jednak cały czas trwa proces okrywania kwatery stabilizatem pochodzącym z Zakładu Kompostowego.

  

Kompostownia w systemie zamkniętym i plac dojrzewania kompostu

kompostownia-placNowo wybudowany i wyposażony Zakład Kompostowy bazuje na amerykańskiej technologii ECS (Engineerd Compost Systems), przeznaczonej do prowadzenia procesu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji takich jak trawa, liście, gałęzie, odpady kuchenne (resztki owoców, warzyw) oraz wydzielonej w sortowni w Sobuczynie części odpadów zawierających frakcję organiczną. Pozostałe wysegregowane odpady takie jak folie, papier, metale, szkło są przekazywane do wtórnego wykorzystania w przemyśle.

W Zakładzie Kompostowym proces odbywa się w zamkniętych hermetycznie bioreaktorach. W wyniku procesu kompostowania z biologicznie aktywnych odpadów otrzymać można:

- Stabilizat nadający się np. do rekultywacji terenów zielonych (skwery, parki, rekultywacja dzikich wysypisk).
- Kompost jako nawóz organiczny pod uprawy.
- Balast neutralny chemicznie i biologicznie, pozostawiany na składowisku, całkowicie obojętny dla środowiska.

Uruchomiony Zakład Kompostowy chroni nasze środowisko naturalne. Ogranicza, a wręcz eliminuje szkodliwą i uciążliwą emisję do atmosfery oraz ogranicza do minimum uciążliwość odorową dla okolicznych mieszkańców.

Wybudowany Zakład Kompostowy w technologii zamkniętych bioreaktorów. dostosuje istniejący Zakład Zagospodarowania Odpadów w zakresie przetwarzania odpadów organicznych do wymogów stawianych instalacjom regionalnym.

hala ZK wewnatrz

Sortownia odpadów

sortowniaWszystkie odpady, które trafiają do RIPOK w Sobuczynie w pierwszej kolejności są ważone, rejestrowane w systemie komputerowym, a następnie kierowane w odpowiednie miejsca wyładunku odpadów, a więc do sortowni, kompostowni, punktu demontażu odpadów wielkogabarytowych lub też placu przetwarzania odpadów budowlanych.

Zdaniem operatora ładowarki jest wydzielenie odpadów gabarytowych, przykładowo dużych folii, ram rowerów, elementów mebli bądź sprzętu elektronicznego – słowem wszystkiego tego, co może zakłócić dalszy proces segregacji.

W dalszej kolejności strumień odpadów kierowany jest na stację nadawczą – tutaj odpady płyną przenośnikiem do pierwszej kabiny sortującej, gdzie są manualnie wysegregowane przedmioty mogące przeszkodzić w dalszym procesie, a więc szklane opakowania, folie czy kartony. Dodatkowo wydziela się np.: baterie, farby, lakiery, akumulatory, kanistry. Po przejściu przez kabinę wstępnej segregacji odpady trafiają do sita bębnowego, które dzieli strumień odpadów na trzy frakcje: drobną; średnią i grubą.

Frakcja średnia to główne źródło pozyskiwania z odpadów surowców wtórnych. Pracownicy sortujący wybierają surowce które później zostaną odsprzedane m.in.: butelki PET, butelki po środkach chemii gospodarczej, tworzywa sztuczne, folię, puszki, opakowania wielomateriałowe, szkło

Wysegregowane materiały zostają zrzucane do znajdujących się pod kabiną kontenerów lub boksów. Surowce wtórne są belowane, składowane w wiacie magazynowej, a następnie odsprzedawane firmom zajmującym się ich recyklingiem.

Pozostałości z segregacji frakcji średniej trafią na przenośnik rewersyjny. Przenośnik ten pozwala skierować strumień odpadów pod separator magnetyczny, który wydziela metale. To co pozostaje czyli balast kierowane jest do unieszkodliwiania na składowisku odpadów.

Frakcja duża skierowana zostaje poprzez przenośnik do drugiej kabinie sortowniczej tzw. frakcji grubej
Z frakcji pracownicy wysegregowują:gazety, magazyny ilustrowane, kartony, folie, butelki PET, opakowania wielomateriałowe, które również jako surowce wtórne są belowane, składowane w specjalnie przeznaczonej do tego celu wiacie magazynowej, a następnie odsprzedawane firmom zajmującym się ich recyklingiem.
W hali sortowni znajdują się również druga linia sortownicza – tzw. nadawa boczna gdzie trafiają odpady selektywnie zebrane przez mieszkańców. Surowce po dosortowaniu trafiają do odsprzedaży.

Frakcja drobna „organika" to przede wszystkim odpady zawierające znaczny udział odpadów organicznych odprowadzana jest przenośnikiem taśmowym na halę kompostowni do procesu kompostowania / stabilizacji.

Jest to podstawowy materiał wsadowy do 18 bioreaktorów, zlokalizowanych w nowo wybudowanym Zakładzie kompostowym.
Kompostowanie (organiczny recykling) to naturalna metoda unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów, polegająca na rozkładzie substancji organicznej przez mikroorganizmy – bakterie tlenowe. Zamiast pozwalać naturze na powolny rozkład biomasy, co wiąże się z powstawaniem szkodliwych odcieków oraz emisją szkodliwych gazów do atmosfery zamykamy proces w hermetycznych bioreaktorach zapewniając mikroorganizmom odpowiednią ilość wody oraz powietrza aby mogły się prawidłowo rozwijać i pracować.

Kwatera nr2

kwatera-nr2Kwatera nr 2 składa się z dwóch etapów.
Etap 1 powstał w 2008 roku i ma powierzchnię 2,6 ha.
Etap 2  został wybudowany w 2011 roku i ma powierzchnię 5,17 ha. (na chwile obecną jest w fazie eksploatacji).

W rozumieniu prawa składowiska odpadów są budowlami. Powstają na obszarze o minimalnej przepuszczalności gruntów. Uszczelnienie kwatery składowej w postaci geomembrany (folia o grubości 2-3 mm), bentomaty, geowłókniny, gliny oraz drenażu żwirowego w pełni zabezpiecza środowisko. Odpady układane są na kwaterze metodą „tortową" z zachowaniem powtarzającego się układu warstw: 2-metrowa warstwa zagęszczonych odpadów, 15 cm warstwy przesypki( żwir, piasek, drobny gruz).

Recykler

recyklerRecylkerami nazywamy wyspecjalizowanych przedsiębiorców zajmujących się obrotem i przetwarzaniem surowców wtórnych pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

Waga

Wszystkie odpady trafiajace na RIPOK w Sobuzcynie są na wjeździe ważone, tak aby w każdej chwili można było ustalić ilość przyjetych odpadów. 

Ciężarówka odpadów posegregowanych

ciezarowka-odpadow-posegregowanychOdpady pochodzące z segregacji trafiają bezpośrednio do wyspecjalizowanych przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem surowców wtórnych. 

Ciężarówka odpadów zmieszanych

ciezarowka-odpadow-zmieszanychZmieszane odpady komunalmne od wytwórców, którzy nie zdecydowali się na segregację a także odpady zmieszane od wytwórców, którzy segregują odpady trafiają do RIPOK w Sobuczynie. 

Dzwony

dzwonybrazowy 01

Selektywna zbiórka odpadów jest nieodzownym elementem ekologii. Segregowanie odpadów ma na celu przygotowanie ich do ponownego wykorzystania lub unieszkodliwiania. Odpady te, to cenne surowce wtórne, a ich odzyskanie i przetworzenie chroni przed zniszczeniem środowisko i nasze najbliższe otoczenie, w którym żyjemy.

Zasady segregacji zobacz tutaj

 

Pojemniki

pojemnik-1100Nie segregujesz płacisz więcej. 

Jeśli nie segregujesz swoich odpadów komunalnych trafiaja one w formie zmieszanej do Regionalnej Instalacji Odpadów Komunalnych RIPOK w Sobuczynie. To właśnie na instalacji w Sobuzcynie odpady są segregowane i dzielone na frakcje. Wysegregowane surowce są odsprzedawane, odpady biodegradowalne są poddawane kompostowaniu a tylko pozostała część trafia do unieszkodliwiania na kwaterę składową. 

Gospodarstwo domowe

gospodarstwo-domoweStatystyczny Polak w ciągu roku wytwarza ponad 300 kg odpadów. Produkujemy coraz więcej odpadów, więc aby nie doprowadzić do degradacji środowiska naturalnego musimy rozsądnie i mądrze postępować z wytworzonymi odpadami. 

Przedstawiony schemat pokazuje co się dzieje z wytworzonymi przez Ciebie odpadami w zależności od tego czy zdecydowałeś się segregować odpady czy też nie. 

Wybierz swoją grupę wiekową.