Przejdź do treści

Instalacja z lotu ptaka

 

SPSZOK

spszok-z-gory

SPSZOK

 

Stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych został wybudowany przy Częstochowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w Sobuczynie.

SPSZOK to kompleksowo wyposażony obiekt przystosowany do zbierania i czasowego magazynowania odpadów komunalnych, a mianowicie niebezpiecznych, poremontowych oraz wielkogabarytowych, dostarczanych przez mieszkańców Miasta Częstochowy. Punkt działa w trybie samoobsługowym.
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 18:00
Sobota: 10:00 - 16:00

Oczysczalnia odcieku

oczyszczalnia

 

Deszcz padający nad składowiskiem odpadów wsiąkający w odpady zgromadzone na kwaterach składowych zmienia się w silnie stężone ścieki. Gdyby ten odciek trafił bezpośrednio do okolicznych rzek i zbiorników wodnych wywołałby ogromne spustoszenie. Aby temu przeciwdziałać na instalacji w Sobuczynie funkcjonuje działająca na zasadzie odwróconej osmozy specjalistyczna oczyszczalnia odcieku. Odciek po przejściu przez membrany zostaje oczyszczony i w takiej postaci trafia do rzeki Sobuczynki.

Kwatera składowa nr 2 etap 1

kwatkompaktor BOMAG

Kwatera nr 2 etap 1 powstała w 2008 roku i ma powierzchnię 2,6 ha.
W rozumieniu prawa składowiska odpadów są budowlami. Powstają na obszarze o minimalnej przepuszczalności gruntów. Uszczelnienie kwatery składowej w postaci geomembrany (folia o grubości 2-3 mm), bentomaty, geowłókniny, gliny oraz drenażu żwirowego w pełni zabezpiecza środowisko. Odpady układane są na kwaterze metodą „tortową" z zachowaniem powtarzającego się układu warstw: 2-metrowa warstwa zagęszczonych odpadów, 15 cm warstwy przesypki( żwir, piasek, drobny gruz). 

Kwatera składowa nr 2 etap 2

kwatera2

Wybudowana w 2011 roku Kwatera Skłądowa nr 2 etap 2 ma powierzchnię 5,17 ha. na chwile obecną jest w fazie eksploatacji. 

Kwatera składowa nr1

DSCN1951

CzPK z lotu ptaka

 

Składowiska odpadów nadal są koniecznością w dzisiejszym świecie. Co roku każdy z nas wytwarza ok. 300 kg odpadów komunalnych. Większość z nas przyjęła fakt że z chwilą wyrzucenia odpadów do kosza problem się kończy. Czy zastanawialiśmy się co się z nimi dzieje gdy znajdą się poza murami naszych domów?

Kwatera składowa nr 1 powstała w 1987 roku a odpady były deponowane do 2009 roku. Wielkość kwatery nr 1 wynosi 16,8 ha. Na chwilę obecna kwatera nr 1 jest zamknięta i zrekultywowana (przywrócona środowisku) jednak cały czas trwa proces okrywania kwatery stabilizatem pochodzącym z Zakładu Kompostowego.

Mała elektrownia gazowa

mala elektrownia gazowaProces rozkładu odpadów komunalnych na kwaterach składowych jest długotrwały i powoduje powstawanie gazu składowiskowego (przede wszystkim metanu) Niekontrolowana emisja metanu ma wpływ na powstawanie efektu cieplarnianego, powoduje również powstawanie zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa poprzez wystąpienie takich zjawisk jak odór i możliwość wybuchu lub pożaru.

Zagospodarowanie gazu wysypiskowego może zatem poprawić stan środowiska naturalnego w bezpośrednim sąsiedztwie wysypiska oraz ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, co jest ważnym celem Pakietu klimatyczno-energetycznego.

Istniejąca przy RIPOK w Sobuczynie mała elektrownia gazowa - MEG ma moc 2,3 MW i w każdej chwili możliwa jest jej rozbudowa. 

Bufor na gotowy kompost

wiata dla gotowego kompostuBufor na gotowy kompost to tymczasowy magazyn dla kompostu/stabilizatu, który przeszedł już etap intensywnego kompostowania w Zakładzie Kompostowym. 

Plac dojrzewania kompostu


DSC 0723doczyszczanie kompostu

Plac dojrzewania kompostu to miejsce gdzie odbywa się na otwartym placu betonowym, dojrzewanie wcześniej przekompostowanego w Zakładzie Kompostowym stabilizatu. Stabilizat  na placu jest układany w pryzmy. Pryzmy są przerzucane za pomocą przerzucarki bramowej. Zapewnia to wymieszanie kompostowanego materiału i jego napowietrzenie. Jeśli jest taka potrzeba, przerzucarka może również nawadniać przerzucane pryzmy.

 

Garaże

garazeCzęść parku maszynowego CzPK Sp. z o.o. jest przechowywane w zbudowanych grażach zlokalizowanych za Sortownią odpadów. 

System dopalania

filtr biologiczny i stacja dopalaniaInstalacja dopalania powietrza - Zeolitowy Rotor Adsorpcyjny to system pochłaniania zanieczyszczeń w postaci lotnych związków organicznych z powietrza poprocesowego. Przy użyciu właściwości adsorbcyjnych zeolitu, lotne związki organiczne usuwane są z powietrza procesowego i przenoszone są do adsorbera o strukturze w postaci plastra miodu. Oczyszczone powietrze opuszczające rotor jest kierowane do komina. 

Filtr biologiczny

filtr biologiczny dopalanie czesc Zakladu KompostowegoFiltr biologiczny to instalacja, która ma za zadanie oczyszczenie powietrza poprocesowego z Zakładu Kompostowego. Dostarczone powietrze poprocesowe przechodzi przez ruszt żelbetowy i trafia na złoże filtrujące (złoże czyli zrębki drewniane i kora mielona) czyli naturalny nośnik mikroorganizmów zdolnych do biologicznego rokładu gazowych zanieczyszczeń organicznych. Po przejściu powietrza przez biofiltr jest ono badane i jesli spełnia normy wypuszczane jest do atmosfery. 

Sortownia odpadów

456

Sortownia odpadów komunalnych - podstawowym zadaniem sortowni jest wyodrębnienie z całego strumienia jak najwięcej odpadów, nadających się do ponownego wykorzystania. Pozostała część, nienadająca się do odzysku jest deponowana na kwaterze składowej lub jest odsprzedawana jako "balast", który może być paliwem alternatywnym wykorzystywanym np. przez ciepłownie. 

Sortownia odpadów komunalnych w Sobuczynie ma wydajność 90 000 Mg/rok 

Kompostownia

hala  hala ZK wewnatrzhala ZK bioreaktory

Kompostownia w systemie zamkniętych bioreaktorów - to instalacja przeznaczona do prowadzenia procesu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji takich jak trawa, liście, gałęzie, odpady kuchenne (resztki owoców, warzyw) oraz wydzielonej w sortowni w Sobuczynie części odpadów zawierających część organiczną zwaną FOOK. Proces kompostowania / stabilizacji, który jest prowadzony w Zakładzie Kompostowym to tzw. „organiczny recykling". Jest to naturalna metoda unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów, polegająca na rozkładzie substancji organicznej przez mikroorganizmy. Zamiast pozwalać naturze na powolny rozkład odpadów, co wiąże się z powstawaniem szkodliwych odcieków oraz emisją szkodliwych gazów do atmosfery zapewnimy naszym bakteriom optymalne warunki do rozwoju i unieszkodliwiania odpadów. Proces odbywa się w zamkniętych hermetycznie bioreaktorach.
W naszym Zakładzie Kompostowym dużą wagę przykładamy również do oczyszczania powietrza poprocesowego. Aby ograniczyć a wręcz wyeliminować szkodliwą i uciążliwą emisję do atmosfery oraz ograniczyć do minimum uciążliwość odorową dla okolicznych mieszkańców prowadzimy trzystopniowy proces oczyszczania powietrz poprocesowego (płuczka chemiczna, biofiltr i instalacja dopalania powietrza poprocesowego.
W wyniku procesu kompostowania z biologicznie aktywnych odpadów otrzymać można:

  • Stabilizat nadający się np. do rekultywacji terenów zielonych (skwery, parki, rekultywacja dzikich wysypisk);
  • Kompost jako nawóz organiczny pod uprawy;
  • Balast neutralny chemicznie i biologicznie, pozostawiany na składowisku, całkowicie obojętny dla środowiska.

Wiata na odpady zielone

wiata na odpady zielone wielkogabarytoweOdpady zielone slektywnie zebrane od mieszkańców Częstowchowy (na terenie miasta funkcjonuje 25 Terenowych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Zielonych) są czasowo magazynowane w wiacie na odpady zielone. W kolejnym etapie zgromadzone odpady zielone są przy pomocy specjalistycznych urządzeń mieszane i rozdrabniane a następnie wykorzystywane jako wsad do bioreaktorów w Kompostowni. 

Stacja rozbiórki wielkich gabarytów

stacja rozbiorki odpadow wielkogabarytowychTrafiają tutaj zarówno odpady wydzielone na linii sortowniczej z odpadów komunalnych, jak i odpady zebrane selektywnie.
Na placu następuje ich demontaż oraz odzysk surowców nadających się do ponownego wykorzystania (m.in. tworzywo sztuczne, metal, drewno).

 

 

 

 

 

 

 

 

wgs

Magazyn surowców wtórnych

buror magazynowy 2Magazyn surowców wtórnych to miejsce gdzie składowane są wcześniej wysegregowane i zbelowane surowce przewożone bezpośrednio z Sortowni odpadów.

Magazyn materiałów niebezpiecznych

magazym odpadow niebezpiecznychMagazyn materiałów niebezpiecznych to miejsce gdzie czasowo są magazynowane odpady niebezpieczne pochodzące przede wszystkim z Stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – SPSZOK. Do SPSZOK mieszkańcy Częstochowy mogą oddać nieodpłatnie odpady komunalne w tym także materiały niebezpieczne np. baterie, farby, lakiery itp. Odpady niebezpieczne są przewożone do Magazynu a następnie przekazywane do utylizacji.

Myjnia kół i podwozia

myjnia kol i podwoziPojazdy opuszczające Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych RIPOK muszą przejechać przez myjnię kół i podwozi. Myjnia oczyszcza pojazdy z substancji niebezpiecznych, które mogły przykleić się do podwozia.  

Magazyn paliw

magazyn paliwPaliwa i smary niezbędne do codziennej eksploatacji parku maszynowego RIPOK w Sobuczynie przechowywane są w magazynie paliw i samrów. 

Warsztat

dzial techniczny - warsztatyWarsztat zapewnia sprawność i funkcjonalność pracy posiadanych przez CzPK Sp. z o.o. maszyn i urządzeń. 

Wagi

wagi 1Wszystkie odpady trafiajace na Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych - RIPOK, są ważone na wjeździe. Przy wyjeździe waży się opróznione samochody i tym samym ustala wagę dostarczonych odpadów. 

Biurowiec.

biurowiec zdjecie 2Siedziba Częstochowskiego Przedsiebiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. 

Stacja zagospodarowania odpadów remontowo-budowlanych

Stacja zagospodarowania odpadow remontowo budowlanychTrafiają tutaj takie odpady jak: gruz, odpady pochodzące z remontów budowlanych, stolarka okienna, itp.
proces odzysku dostarczonych odpadów obejmuje segregację, demontaż, rozdrabnianie gruzu, który później jest wykorzystywany jak podbudowa dróg technologicznych. 

Wybierz swoją grupę wiekową.